STATUT2022-05-25T18:01:41+02:00

STATUTUL UNIUNII JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA

Articolul 1

(1) Uniunea Juristilor din Romania, in continuare denumita Uniunea, este persoana juridica romana de drept privat fara scop patrimonial si apolitica, care desfasoara activitati profesionale de interes general pentru profesiile juridice.

(2) Uniunea Juristilor din Romania s-a infiintat prin actul constitutiv si pe baza statutului, obtinand personalitate juridica prin incheierea nr. 21 din 20 ianuarie 1990 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si este inscrisa in Registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la nr. 62/12.06.2008.

(3) Sediul Uniunii este in Bucuresti, Sector 1, Bd. Magheru nr. 22, etaj I.

(4) Durata de functionare a Uniunii este pe termen nelimitat.

(5) Uniunea Juristilor din Romania a dobandit statutul de utilitate publica prin Hotararea Guvernului nr. 594 din 16 iulie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 22 iulie 2014.

Articolul 2

(1) Uniunea este organizatia profesionala a juristilor din Romania. Ea urmareste consolidarea statului de drept, a democratiei si valorilor civice europene, intarirea respectului fata de aplicarea legii, respectarea ordinii in societate si cresterea credibilitatii actului de justitie, promovarea consecventa a conceptiei europene privind drepturile si liberatile fundamentale ale omului, precum si a dialogului si colaborarii intre profesiile juridice.

(2) In acest scop Uniunea organizeaza manifestari cu caracter stiintific de interes national si reuniuni cu caracter international; organizeaza, in nume propriu si/sau in colaborare cu Societatea „Titu Maiorescu” ori cu alte institutii inrudite, programe de informare si educatie juridica; editeaza publicatiile „Dreptul”, din care fac parte revista „Dreptul”, publicatie de doctrina juridica diversa si jurisprudenta, precum si revista juridica online in limba engleza „Law Review”. In colaborare cu Societatea Titu Maiorescu, editeaza revista „Palatul de Justitie”, publicatie de informare si cultura juridica. Impreuna cu Societatea „Titu Maiorescu” organizeaza anual manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Justitiei si decernarea premiilor stiintifice.

(3) Uniunea Juristilor din Romania stabileste prin Regulament aprobat de catre Adunarea Generala premiile stiintifice ale Uniunii, Societatii „Titu Maiorescu” si revistei „Dreptul”, precum si modalitatea de acordare a acestora.

(4) In vederea realizarii acestor scopuri, Uniunea colaboreaza cu uniunile pentru exercitare profesiilor juridice constituite potrivit legilor de organizare si functionare ale acestora: Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, Ordinul Consilierilor Juridici din Romania, Uniunea Nationalaa Executorilor Judecatoresti, Uniunea Naţională a Practicienilor in Insolventa din Romania; de asemenea, colaboreaza si cu asociatiile profesionale ale judecatorilor, procurorilor si Consiliul Superior al Magistraturii. In acest scop, reprezentantii acestora pot face parte din organul de conducere al Uniunii.

(5) Totodata, Uniunea initiaza, atunci cand este necesar si oportun, demersuri pe langa Guvern si membri ai Parlamentului Romaniei pentru promovarea unor proiecte de acte normative ce reglementeaza activitatea profesiilor juridice, dar si a unor domenii de larg interes social, economic si cultural.

Articolul 3

(1) Poate fi membru al Uniunii orice persoana licentiata in stiinte juridice, care recunoaste statutul acesteia si care nu a fost condamnata definitiv de o instanta romana sau straina pentru infractiuni care afecteaza prestigiul profesiei. De asemenea, pot fi membri ai Uniunii si persoanele juridice, romane sau straine. Acestea in mod obligatoriu trebuie sa aiba in randurile lor absolventi ale facultatilor de drept, din tara sau strainatate.

(2) Inscrierea membrilor in Uniunea Juristilor din Romania se realizeaza prin afilierea in scris sau online, aprobata de catre Consiliul Director si confirmata de catre Adunarea Generala.

(3) Membrii Uniunii au urmatoarele drepturi: sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul Director, sa isi spuna parerea, verbal sau in scris, in legatura cu problemele ce se refera la activitatea Uniunii, sa participe la actiunile organizate de Consiliul Director, sa fie sprijiniti in solutionarea problemelor lor de natura profesionala.

(4) Obligatiile membrilor Uniunii sunt urmatoarele: sa cunoasca si sa respecte statutul, sa participe la actiunile organizate de Uniune, sa plateasca cotizatia si sa contribuie la formarea si dezvoltarea mijloacelor materiale ale Uniunii.

(5) Calitatea de membru se pierde prin neplata cotizatiei pe o perioada mai mare de un an, prin deces, prin incalcarea prevederilor statutului sau prin condamnarea definitiva pentru infractiuni care lezeaza prestigiul profesiei. Pierderea calitatii de membru este aprobata de catre Consiliul Director si confirmata de catre Adunarea Generala. Consiliul Director analizeaza plangerile formulate impotriva excluderii in termen de 30 de zile de la comunicarea excluderii. Membrii Uniunii se pot retrage fara a motiva actul lor.

(6) Cotizatia anuala este stabilita in cuantumul aprobat de catre Adunarea Generala.

Articolul 4

Organele Uniunii sunt: Adunarea Generala, Consiliul Director, Presedintele Uniunii si Comisia de Cenzori.

Articolul 5

(1) Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Uniunii. Aceasta are urmatoarele atributii: aproba bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli; alege si revoca Presedintele si prim-vicepresedintele, membrii Consiliului Director si Comisia de Cenzori, aproba la propunerea Consiliului Director modificarea statutului Uniunii, confirma deciziile Consiliului Director prevazute la art. 3, hotaraste dizolvarea si lichidarea Uniunii si decide asupra destinatiei patrimoniului acesteia.

(2) Adunarea Generala se intruneste o data pe an sau ori de cate ori este nevoie si se convoaca de catre Consiliul Director prin publicarea pe site-ul Uniunii Juristilor din Romania si/sau e-mail cu 20 de zile inainte de data stabilita. Adunarea Generala se poate intruni si la cererea a 2/3 din numarul membrilor inscrisi.

(3) Desfasurarea Adunarii Generale se poate face cu prezenta fizica a membrilor si/sau prin mijloace de comunicare la distanta (online, telefon). Membrii ce nu pot participa personal pot acorda unui alt membru mandat de reprezentare si vot, prin inscris sub semnatura privata sau e-mail.

(4) Adunarea Generala este prezidata de Presedintele Uniunii, iar in lipsa acestuia de catre prim-vicepresedinte. In situatia in care prim-vicepresedintele este indisponibil, Adunarea Generala va fi prezidata de unul dintre vicepresedinti, desemnat de Consiliul Director.

(5) Daca nu se intruneste majoritatea simpla in ziua convocarii, Adunarea Generala se intruneste a doua zi cand se vor lua decizii cu majoritatea celor prezenti.

(6) Alegerea Consiliului Director, a Presedintelui si prim-vicepresedintelui Uniunii, precum si a Comisiei de Cenzori se face de catre Adunarea Generala, prin vot secret, o data la patru ani. Presedintele Uniunii conduce activitatea Consiliului Director. Membrii care nu sunt prezenti fizic la Adunarea Generala pot vota prin e-mail sau plic inchis, transmis persoanelor desemnate de catre Consiliul Director pentru primirea voturilor, care vor fi obligate sa pastreze confidentialitatea cu privire la aceste voturi.

(7) Statutul Uniunii se modifica de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale. Modificarile facute se inscriu in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

(8) Hotararile Adunarii Generale, luate in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii si pentru membrii ce nu au fost prezenti sau care au votat impotriva.

Articolul 6

(1) Consiliul Director, format din 23 de membri, asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale, functioneaza si adopta hotarari cu majoritatea membrilor sai.

(2) Consiliul Director are in componenta: Presedintele Uniunii, un prim-vicepresedinte, 4 vicepresedinti si 17 membri. Din Consiliul Director fac parte de drept, Directorul publicatiilor „Dreptul” si Presedintele Societatii „Titu Maiorescu”, care sunt investiti cu calitatea de vicepresedinti ai Uniunii. Presedintele Uniunii si ceilalti membri ai Consiliului Director vor fi alesi prin vot secret in cadrul Adunarii Generale. In Consiliul Director pot fi alesi ca membri si reprezentanti desemnati de uniunile pentru exercitarea profesiilor juridice si asociatiilor profesionale care si-au exprimat optiunea in acest sens.

(3) In prima sedinta, care va avea loc dupa incheierea Adunarii Generale in cadrul careia au fost alesi Presedintele si prim-vicepresedintele Uniunii, membrii Consiliului Director si membrii Comisiei de Cenzori, Consiliul Director va alege dintre membrii sai doi vicepresedinti si va stabili atributiile acestora, aceste decizii urmand a fi adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti ai Consiliului Director.

(4) Presedintele Uniunii, ceilalti membri ai Consiliului Director, isi asuma obligatia de a desfasura in cadrul Uniunii activitati strict profesionale, fara nicio ingerinta din sfera politicului, in deplin acord cu statutul Uniunii, indiferent de apartenenta si optiunile lor politice.

(5) Consiliul Director se intruneste trimestrial si are urmatoarele competente: intocmeste raportul anual de activitate si bilantul contabil, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ce vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale; este informat asupra solutionarii problemelor intre sedintele de consiliu; sprijina societatile stiintifice afiliate la Uniune in realizarea obiectivelor ce si le-au asumat; adopta programele privind manifestarile stiintifice ce urmeaza a fi organizate, precum si pe cele ce privesc imbunatatirea continutului si tematicii revistei „Dreptul”, revistei „Law Review” si revistei „Palatul de Justitie”; numeste sau confirma, dupa caz, directorul publicatiilor „Dreptul”. Sedintele Consiliului Director se finalizeaza in decizii a caror evidenta este tinuta de catre secretarul executiv.

Articolul 7

(1) Presedintele Uniunii este ales direct de catre Adunarea Generala, pentru un mandat de 4 ani, prin vot secret, si reprezinta Uniunea in relatiile cu tertii. El negociaza si incheie acte juridice in numele si pe seama acesteia; organizeaza activitatea de resurse umane a acesteia prin intocmirea organigrameni; indeplineste alte masuri stabilite de Adunarea Generala si de Consiliul Director.

(2) Presedintele, prim-vicepresedintele sau o alta persoana desemnata de catre presedinte reprezinta Uniunea in relatiile cu organizatiile nationale ale juristilor din alte tari sau cu organizatiile internationale ale juristilor.

(3) In cazul indisponibilitatii Presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de catre prim-vicepresedinte, iar in cazul in care si prim-vicepresedintele este indisponibil, Consiliul Director instituie un interimat ce va fi asigurat de unul dintre vicepresedintii sai, interimat care nu poate dura mai mult de sase luni. Dupa expirarea acestui termen, daca interimatul se prelungeste, se convoaca Adunarea Generala pentru alegerea unui nou Presedinte, in conditiile prezentului statut.

Articolul 8

(1) Comisia de Cenzori, aleasa prin vot secret, este formata din trei membri. Unul dintre acestia este expert contabil autorizat.

(2) Comisia de Cenzori are urmatoarele competente: verifica modul in care este administrat patrimoniul Uniunii si intocmeste rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale.

(3) Comisia poate fi invitata sa participe, fara drept de vot, la sedintele Consiliului Director.

Articolul 9

Uniunea are in structura sa sectia de drept public, sectia de drept privat si sectia de drept penal. Presedintii acestor sectii stiintifice sunt desemnati de catre Consiliul Director in prima sedinta de dupa alegere.

Articolul 10

Uniunea este afiliata la Asociatia Internationala a Juristilor Democrati cu sediul la Bruxelles. In viitor, Uniunea se poate afilia si la alte organizatii internationale ale juristilor.

Articolul 11

(1) Veniturile Uniunii provin din: cotizatia membrilor; dobanzi la depozite bancare; venituri din difuzarea revistei „Dreptul”; subventii lunare din partea Societatii „Titu Maiorescu”; inchirierea unor spatii; donatii si sponsorizari; alte venituri prevazute de lege.

(2) Veniturile Uniunii vor putea fi utilizate numai pentru realizarea scopului pentru care Uniunea a fost creata, pentru editarea publicatiilor „Dreptul” si a revistei „Palatul de Justitie” si plata salariilor sau indemnizatiilor. Totodata, o parte din venituri pot fi utilizate pentru executarea unor reparatii si intretinerea imobilului aflat in folosinta Uniunii.

Articolul 12

(1) In vederea realizarii obiectivelor sale, Uniunea are un patrimoniu constituit din uzufructul bunurilor imobile, din mobilier, aparatura si tehnologice informativa.

(2) Patrimoniul se inventariaza anual in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii. Patrimoniul Uniunii nu poate fi grevat de datoriile sau obligatiile membrilor.

Articolul 13

(1) In relatiile cu autoritatile publice si cu tertii, Uniunea este reprezentata de Presedinte. In lipsa Presedintelui, ea poate fi reprezentata de prim-vicepresedinte sau de unul dintre vicepresedinti.

(2) Presedintele certifica lista persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni bancare, sa utilizeze specimenele de semnatura autorizate de acesta sau, dupa caz, de prim-vicepresedinte, si sa foloseasca stampila Uniunii. Lunar, operatiunile bancare sunt aduse la cunostinta Presedintelui si a prim-vicepresedintelui.

Articolul 14

Din veniturile obtinute, Uniunea plateste salarii sau indemnizatii personalului cu activitate permanenta, precum si premii, daca situatia financiara a Uniunii permite acest lucru.

Articolul 15

Soldul existent la sfarsitul unui an calendaristic se reporteaza in anul urmator.

Articolul 16

Uniunea se poate dizolva prin hotararea Adunarii Generale sau prin hotararea unei instante judecatoresti, sau prin alte modalitati prevazute de lege.

Articolul 17

Prezentul Statut se completeaza si cu alte dispozitii legale in domeniu. Dupa aprobarea modificarilor la Statut de catre Adunarea Generala, acesta intra in vigoare de indata.

Prezentul statut a fost intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 si a fost aprobat in data de 19.03.2022. El se depune la grefa Judecatoriei Sectorului 1 si il inlocuieste pe cel existent.

PRESEDINTE,

Prof. Univ. Dr. Av. Ioan Chelaru

Statutul Uniunii Juristilor din Romania, in vigoare, poate fi consultat aici

Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok