STATUT2020-05-12T11:25:57+02:00

STATUTUL UNIUNII JURIȘTILOR DIN ROMÂNIA

Art.1-Uniunea Juriștilor din România, în continuare denumită Uniunea, este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial și apolitică care desfășoară activități profesionale de interes general pentru profesiile juridice.

Uniunea Juriștilor din România s-a înființat prin încheierea Judecătoriei sectorului 1 București nr. 21 din 20 ianuarie 1990 și este înscrisă în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial al Judecătoriei sectorului 1 București la nr. 62/12.06.2008.
Sediul Uniunii este în București, sector 1, Bd. Magheru nr. 22, etaj I.
Durata de funcționare a Uniunii este pe termen nelimitat.

Art.2-Uniunea este organizația profesională a juriștilor din România. Ea urmărește consolidarea statului de drept, a democrației și valorilor civice, întărirea respectului față de aplicarea legii, respectarea ordinii în societate și creșterea credibilității actului de justiție, promovarea consecventă a drepturilor omului, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale juriștilor.

În acest scop Uniunea organizează manifestări cu caracter științific de interes național și reuniuni cu caracter internațional; organizează, în nume propriu și în colaborare cu Societatea “Titu Maiorescu” sau cu alte instituții înrudite, programe de informare și educație juridică; editează lunar revistele “Dreptul” – publicație de doctrina juridică și jurisprudență – și “Palatul de Justiție” (în colaborare cu Societatea “Titu Maiorescu”) – publicație de informare și cultură juridică; împreună cu Societatea “Titu Maiorescu” organizează anual manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Justiției și decernarea premiilor științifice.

În vederea realizării acestor scopuri, Uniunea colaborează cu uniunile pentru exercitarea profesiilor juridice constituite potrivit legilor de organizare și funcționare ale acestora: Uniunea Barourilor din România, Uniunea Națională a Notărilor Publici, Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, precum și cu Asociația Magistraților, Uniunea Națională a Judecătorilor și Asociația Procurorilor. În acest scop, reprezentanții acestora pot face parte din organul colegial de conducere al Uniunii.

Totodată, Uniunea inițiază, atunci când este necesar și oportun, demersuri pe lângă Guvern și membri ai Parlamentului României pentru promovarea unor proiecte de acte normative ce reglementează activitatea profesiilor juridice, dar și a unor domenii de larg interes social, economic și cultural.
Art.3-Pot fi membri ai Uniunii persoanele licențiate în drept, care recunosc statutul acesteia și care nu au fost condamnate definitiv de o instanță română sau străină pentru infracțiuni care afectează prestigiul profesiei. Pot fi membri ai Uniunii și persoanele juridice care reunesc în rândurile lor persoane licențiate în drept. Apartenența acestora la Uniune se realizează prin afilierea în scris, confirmată de adunarea generală.
Membrii Uniunii au următoarele drepturi: să aleagă și să fie aleși în consiliul director, să își spună părerea, verbal sau în scris, în legătură cu problemele ce se referă la activitatea Uniunii, să participe la acțiunile organizate de consiliul director; să fie sprijiniți în soluționarea problemelor lor de natură profesională.

Obligațiile membrilor Uniunii sunt următoarele:
– să cunoască și să respecte statutul;
– să participe la acțiunile organizate de Uniune, să plătească cotizația și să contribuie la formarea și dezvoltarea mijloacelor materiale ale Uniunii.

Calitatea de membru se pierde prin neplata cotizației pe o perioadă mai mare de un an, prin încălcarea prevederilor statutului sau prin condamnarea definitivă pentru infracțiuni care lezează prestigiul profesiei. Pierderea calității de membru este hotărâtă de consiliul director care analizează și plângerile formulate împotriva excluderii în termen de 30 de zile de la comunicarea excluderii. Membrii Uniunii se pot retrage fără a motiva actul lor. Cotizația este de 12 lei anual.

Art.4-Organele Uniunii sunt: adunarea generală, consiliul director, președintele Uniunii și comisia de cenzori.

Art.5-Adunarea generală este organul suprem de conducere al Uniunii. Această are următoarele atribuții: aprobă bilanțul contabil anual și bugetul de venituri și cheltuieli; alege și revoca membrii consiliului director și comisia de cenzori; modifică statutul; dizolvă și lichidează Uniunea și stabilește destinația bunurilor rămase; hotărăște, în condițiile legii, întreprinderea demersurilor pentru recunoașterea Uniunii, prin hotărâre a Guvernului, că fiind de utilitate publică.

Adunarea generală se întrunește o dată pe an și se convoacă de către Consiliul director, într-o zi de sâmbătă, cu 20 de zile înainte de data stabilită. Adunarea generală se poate întruni și la cererea a 2/3 din numărul membrilor înscriși. Participarea la lucrările adunării generale se face pe bază carnetului de membru cu cotizația și viză la zi. Adunarea generală este prezidată de președintele Uniunii.
Dacă nu se întrunește majoritatea simplă în ziua convocării, adunarea generală se întrunește a doua zi când se vor lua decizii cu majoritatea celor prezenți.

Alegerea consiliului director, a președintelui Uniunii și a comisiei de cenzori se face de către adunarea generală, prin vot secret, o dată la patru ani. Președintele Uniunii conduce activitatea Consiliului director.

Statutul Uniunii se modifică de către adunarea generală la propunerea consiliului director, cu respectarea prevederilor legale. Modificările făcute se înscriu în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei sectorului 1 București.

Hotărârile adunării generale, luate în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii și pentru membrii ce nu au fost prezenți, sau care au votat împotrivă. Aceștia pot ataca în justiție hotărârile adunării generale contrare legii sau statutului în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință asupra lor.

Art.6-Consiliul director, format din 23 de membri, asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale, funcționează și adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor săi.
El se compune din: președintele Uniunii, 5 vicepreședinți și 17 membri. Din Consiliul director fac parte de drept directorul publicațiilor “Dreptul” și președintele Societății “Titu Maiorescu”, care sunt investiți cu calitatea de vicepreședinți ai Uniunii precum și secretarul executiv, ca membru. În Consiliul director sunt cooptați ca membri și reprezentanți desemnați de uniunile pentru exercitarea profesiilor juridice și asociațiile magistraților care și-au exprimat opțiunea acest sens. Ceilalți membri se aleg prin vot secret.
Vicepreședinții aleși vor fi desemnați pe funcție de către Consiliul director din rândul membrilor acestuia, – care avea loc după încheierea adunării generale –, prilej cu care vor fi stabilite atribuțiile acestora.

Președintele Uniunii, ceilalți membri ai Consiliului director, își asumă obligația de a desfășura în cadrul Uniunii activități strict profesionale, fără nicio ingerință din sfera politicului, în deplin acord cu statutul Uniunii, indiferent de apartenență și opțiunile lor politice.

Consiliul director se întrunește trimestrial și are următoarele competențe: întocmește raportul anual de activitate și bilanțul contabil, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ce vor fi supuse aprobării adunării generale; este informat asupra soluționării problemelor între ședințele de consiliu; sprijină societățile științifice afiliate la Uniune în realizarea obiectivelor ce și le-au asumat; adopta programele privind manifestările științifice ce urmează a fi organizate, precum și pe cele ce privesc îmbunătățirea conținutului și tematicii revistei “Dreptul”; numește sau confirmă, după caz, directorul publicațiilor “Dreptul”. Ședințele Consiliului director se finalizează în decizii a căror evidența este ținută de către secretarul executiv.

Art.7–Presedintele Uniunii este ales direct de către adunarea generală, prin vot secret, și reprezintă Uniunea în relațiile cu terții. El încheie acte juridice în numele și pe seamă acesteia; organizează activitatea de resurse umane a acesteia prin întocmirea organigramei; îndeplinește alte măsuri stabilite de adunarea generală.

Președintele sau o altă persoană desemnată de acesta reprezintă Uniunea în relațiile cu organizațiile naționale ale juriștilor din alte țări sau cu organizațiile internaționale ale juriștilor.

În cazul indisponibilitatii președintelui, consiliul director instituie un interimat ce va fi asigurat de unul dintre vicepreședinții săi, interimat care nu poate dura mai mult de șase luni. După expirarea acestui termen se convoacă adunarea generală pentru alegerea unui nou președinte.

Dispozițiile consiliului director contrare legii sau statutului pot fi atacate în justiție în condițiile prevăzute în cuprinsul art. 5 alin. 6.

Art.8–Comisia de cenzori, aleasă prin vot secret, este formată din trei membri. Unul dintre aceștia este contabil autorizat.

Comisia de cenzori are următoarele competențe: verifică modul în care este administrat patrimoniul Uniunii și întocmește rapoarte pe care le prezintă adunării generale.

Comisia poate fi invitată să participe, fără drept de vot, la ședințele consiliului director.

Art.9–Uniunea are în structura să secția de drept public și secția de drept privat. Președinții acestor secții sunt desemnați de către Consiliul director în prima ședință de după alegere.

Art.10–Uniunea este afiliată la Asociația Internațională a Juriștilor Democrați cu sediul la Bruxelles.

Art.11-Veniturile Uniunii provin din:
-cotizația membrilor;
-dobânzi la depozite bancare;
-venituri din difuzarea revistei “Dreptul”;
-subvenții lunare din partea Societății “Titu Maiorescu”;
-închirierea unor spații;
-donații și sponsorizări;
-alte venituri prevăzute de lege.

Veniturile Uniunii vor putea fi utilizate numai pentru realizarea scopului pentru care Uniunea a fost creată, pentru editarea revistei “Dreptul” și plata salariilor sau indemnizațiilor. Totodată, o parte din venituri pot fi utilizate pentru executarea unor reparații și întreținerea imobilului aflat în folosință Uniunii.

Art.12–In vederea realizării obiectivelor sale Uniunea are un patrimoniu constituit din uzufructul bunurilor imobile, din mobilier, aparatură și tehnologie informatică.

Patrimoniul se inventariază anual în conformitate cu prevederile Legii contabilității.

Patrimoniul Uniunii nu poate fi grevat de datoriile sau obligațiile membrilor.

Art.13–In relațiile cu autoritățile publice și cu terții, Uniunea este reprezentată de președinte sau de unul dintre vicepreședinți.

Președintele certifica lista persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni bancare, specimenele de semnături ale acestora și amprenta ștampilei.

Art.14–Din veniturile obținute Uniunea plătește salarii sau indemnizații personalului cu activitate permanentă, precum și premii dacă situația financiară a Uniunii permite acest lucru.

Membrii consiliului director nu sunt retribuiți. Excepție de la această prevedere face directorul publicațiilor “Dreptul” și secretarul executiv al Uniunii.

Art.15–Soldul existent la sfârșitul unui an calendaristic se reportează în anul următor.

Art.16-Uniunea se poate dizolvă prin hotărârea adunării generale sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești.

Art.17-Prezentul stătut se completează și cu alte dispoziții legale în domeniu.